Fastum sköter garageplats & parkering

Fastum ansvarar för köer till garageplats och vid tecknande av nytt hyresavtal för fordonsplats. De ansvarar även för borttag av din köplats. Använd denna länk om du vill ställa dig i garagekön hos Brf Saltsjö Vy. Fastum kommer att ta kontakt med den som står först i kön när en plats blir ledig. Ska boende byta till el-bilsplats ska man också kontakta Fastum.
Alltså, vad gäller frågor om garageplats, parkeringsplats på gaveln, MC-plats, cykelplats m m i garaget hänvisas till Fastum.


Viktigt att även ta del av vad som skrivs i det hyresavtal för garage- och parkeringar (se ovan) som har undertecknats av samtliga med plats. Sidan ligger först på sidan Blanketter och avtal. Där anges även de priser som gäller för olika typ av fordon och platser. Föreningen har nu också installerat 30 laddplatser för elbilar i garaget på platserna 43-72. Se mer nedan under punkt 20.
 1. Garage/parkeringsplatser är i första hand avsedda för lägenhetsinnehavare/boende i bostadsrättsföreningen. Platser för uthyrning finns både i garage samt två st parkeringsplatser ute vid östra gaveln (ovanför garageinfarten).  
 2. Syftet med platserna är att boende i föreningen ska ha möjlighet att parkera bilar på markerade bilplatser och motorcyklar på markerade motorcykelplatser. Används platserna för andra ändamål, sägs de upp med en månads uppsägningstid. Utskrivet parkeringstillstånd ska förvaras på synlig plats i bilen.
 3. Styrelsen via garage/parkeringsansvarig tilldelar respektive återtar rätten till hyra av föreningens parkeringsplatser. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten. Vid överlåtelse av lägenhet återgår platsen till föreningen som fördelar den enligt kölista.
 4. Normal tilldelning av garage/parkeringsplats är en plats per lägenhet. Finns det outhyrda garageparkeringsplatser kan medlem som har plats få ytterligare en garage/parkeringsplats.
 5. Då antalet parkeringsplatser är begränsade finns kölista upprättad hos garage/parkeringsansvarig. Om medlem i Brf Saltsjö Vy tackar nej till erbjuden plats, hamnar medlem sist på kölistan.
 6. Uppsägningstid för garage/parkeringsplats är normalt tre månader, lika för såväl medlemmen som föreningen. För rätt till garage/parkeringsplats ska fordonet vara:
  • Funktionsdugligt
  • Skattat
  • Besiktigat
 7. Parkering av avställt fordon får enbart ske efter styrelsens godkännande och beslutas från fall till fall.
 8. Andrahandsuthyrning av garageplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet. Dock får hyresgästens släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning. Parkeringstillståndslappen ska då finnas synlig.
 9. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet ges inte automatisk rätt till garage/parkeringsplats, det fordras styrelsens godkännande precis som för uthyrningen av lägenheten.
 10. Hyresgästen ansvarar för städning och ordningshållning av egen garage/parkeringsplats.
 11. Det är inte tillåtet att förvara annan utrustning/materiel på garage/parkeringsplatsen av brandsäkerhetsskäl tex. olja, reservdunk, däck, batterier, takboxar, barnstolar, kartonger m.m.
 12. Vid händelse av brand kan hyrestagare av garage/parkeringsplats hållas ansvarig för uppkomst av brand eller hindrande av räddningstjänsten. Oljespill (läckande fordon) tas om hand av fordonsägaren och åtgärdas snarast. Saneringsmedel finns att få från Brf Saltsjö Vy. Kontakta garageansvarig.
 13. Inget mekande, tvättande eller reparation i garaget är tillåtet. Byte av däck är däremot tillåtet.
 14. Upplåtaren äger tillträde till garage/parkeringsplatsen för att utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.
 15. Upplåtaren fritar sig allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan inte uppkommit genom upplåtarens eget vållande.
 16. Hyresgästens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad uppsäga avtalet med omedelbar verkan om hyresgästen underlåter att i rätt tid erlägga avgiften eller i övrigt underlåter sig att ställa sig till efterrättelse de villkor som skrivs i detta avtal eller som regleras i lag.
 17. Parkering utanför fastigheten är förbjuden utom på särskilt utmärkta platser. Uppställning utanför porten är endast tillåten för i och urlastning.
 18. Biltrafik utanför fastigheten skall hållas till ett minimum för att undvika störningar för boende på de nedre planen.
 19. Markerade handikapplatser är endast avsedda för fordon med handikapptillstånd som ska vara synligt.
 20. Garageplatserna 43-72 ska i första hand användas för fordon som behöver laddas med el. Vi har alltså 30 elbilsplatser för närvarande. Kostnaden för detta är 300 kr per månad plus förbrukad el förutom den ordinarie garageavgiften. Avtalen är förberedda för denna typ av uthyrning. OBS! I samband med uthyrning av någon av dessa laddplatser kommer den som står där att behöva byta till annan plats utan el för att göra plats för den medlem som har skaffat el- eller hybridbil.
 21. Boende har själv ansvar för att agera om någon annan använder sin garageplats. Det är inte en styrelsefråga eller fråga för garageansvarig.
 22. Ordförande och fastighetsansvarig (enligt styrelseinfo) har rätt att utfärda tillfälligt p-tillstånd för de P-platser som inte är uthyrda.