Förändra, renovera, bygga om 

Vill du förändra, renovera eller bygga om i din lägenhet? Innan du börjar ska du ta reda på om du behöver be styrelsen om lov. Du kan också behöva bygglov. Detta gäller till exempel för inglasning av balkong. 

Om du vill förändra din lägenhet, inklusive glasa in din balkong eller göra förändringar i våtrum eller kök, eller renovera, ska du börja med att läsa § 45 i föreningens stadgar. Här hittar du Brf Saltsjö Vys stadgar

Oavsett vilket projekt du tänker dig behöver du också läsa Generella regler för ombyggnationer, ändringar och renoveringar som du hittar här nedanför.  

  • Särskilda regler för inglasning av balkong i Brf Saltsjö Vy hittar du längre ner på den här sidan.  

Innan du sedan påbörjar ditt renoveringsprojekt, ska du skicka in ett Förändringsdokument. Detta hittar du i Fastums webbportal Fastum Direkt under Mina Sidor. Där finns en mall som du ska fylla i och skicka till styrelsen tillsammans med dina ritningar. Lägg i styrelsens brevlåda i 10 B eller mejla info@saltsjovy.se. 

Det behöver göras minst två månader innan arbetet förväntas påbörjas. Detta för att du ska få möjlighet att komplettera eventuellt ofullständig ansökan/anmälan, plus att styrelsen ska ha tid för att bereda ditt ärende på ett styrelsemöte. Styrelsen sammanträder en gång per månad utom i juli. Vi återkopplar till dig om status efter ett styrelsemöte.  

Generella regler för ombyggnationer, ändringar och renoveringar

Här presenteras det regelverk du ska följa när ombyggnaden har godkänts av Brf Saltsjö Vys styrelse.  

1. Krävs det en bygganmälan eller bygglov? Du har som boende ansvara att ta reda på det via kommunens föreskrifter.

2. Om du skall göra ändringar i konstruktionen krävs alltid ett skriftligt utlåtande från konstruktör. Ta i första hand kontakt med Driftia. Observera att styrelsen i Brf Saltsjö Vy hänvisar alla ombyggnadsärenden till Driftia, efter att ha fått en presentation av ritningar och gett ett generellt utlåtande till dig (se ovan). Generellt brukar bostadsrättsföreningar vara mycket restriktiva med att godkänna konstruktionsförändringar. 

3. Beroende på utförande och åtgärd ska du ta fram ritningshandlingar, t ex vid ansökan om att flytta kök eller badrum.

4. Du måste anlita certifierade hantverkare när det gäller våtrum/tätskikt, vatten, el och ventilation.

5. Föreningen rekommenderar att du anlitar hantverkare som har gällande försäkringar för sitt uppdrag.

6. Vid ombyggnationer som kan påverka ventilation ska besiktningsutlåtande från certifierad sakkunnig kontrollant användas. Dessa kontakter ska tas via Driftia. Vårt centrala ventilationssystem är känsligt och en störning kan påverka alla lägenheter i huset. En köksfläkt, till exempel, får inte byggas in i systemet.

7. När renoveringen är slutförd ska du anlita en certifierad besiktningsman som godkänner renoveringen och skicka in detta dokument till styrelsen. Ta hjälp av Driftia. 

8. Du ska vara medveten om att du som boende är kvalitetsansvarig gentemot föreningen och att samtliga arbeten ska utföras fackmannamässigt . Läs mer på Boverket och Hus.se.

9. Kontakta dina grannar om att du är på gång att bygga om/renovera.

10. Samtliga kostnader i samband med din renovering/ombyggnad får du betala själv. 

Regler vid inglasning av balkong i Brf Saltsjö Vy

För vissa typer av ombyggnation gäller specialregler. Om du till exempel vill glasa in din balkong finns det, utöver ovanstående regelverk, regler vid inglasning av balkong i Brf Saltsjö Vy.  

I texten nedan beskrivs det viktiga avtalet för inglasning av balkong (”balkongavtal”). Du hittar avtalsmallen här.  

Bakgrund 

Bakgrunden till föreliggande regler är att Brf Saltsjö Vy (nedan kallat föreningen) erbjudit Bostadsrättshavarna möjlighet att glasa in balkongen på egen bekostnad.  

Utseendet av inglasningen

Då det redan finns ett antal inglasade balkonger vill föreningen att nya inglasningar skall se likadana ut som redan befintliga inglasningar.

Vid dubbelbalkong rekommenderar vi därför att bägge balkonginglasningarna görs från samma tillverkare. Alnova har utfört flest inglasningar för Brf Saltsjö Vy.

Alla metalldelar som ingår i inglasningen skall ha samma färg som metalldelarna på balkongräckena i fastigheten enligt beslut i styrelsen för Brf Saltsjö Vy den 15 juni 2015.

Färgkoden är: RAL 70 30.

Inglasning får inte ske utanför de 7 kvadratmeter som avser balkongen.  

Brandvägg

Om endast den ena balkongen av en dubbelbalkong glasas in behövs inte en brandvägg mellan balkongerna. Om båda balkongerna glasas in skall en brandvägg mellan balkongerna monteras, enligt krav från Boverket.

Båda Bostadsrättshavarna av en dubbelbalkong ansvarar för att detta sker och har också ansvar för att dela upp kostnaderna. Detta gäller också om den andra inglasningen sker långt senare än den första.

Enligt beslut i styrelsen för Brf Saltsjö Vy den 15 juni 2015 måste denna brandvägg vara genomsiktlig.  

Bygganmälan

Bostadsrättshavaren måste söka bygglov hos Nacka kommun, som har en utmärkt checklista på sin hemsida, och stå för kostnader i samband med detta.  

Underhållsansvar

Bostadsrättshavaren skall svara för allt underhåll av inglasningen såväl utvändigt som invändigt och i övrigt enligt vad som gäller enligt föreningens stadgar.

Vid målning eller annat underhåll av bostadsrättsföreningens fasad och tak eller för att fullgöra myndighetsbeslut åligger det Bostadsrättshavaren att ombesörja så att föreningen kan utföra aktuella arbeten. Om Bostadsrättshavaren underlåter detta äger föreningen rätt att nedmontera och återmontera inglasningen på Bostadsrättshavarens bekostnad.

Vid permanent nedmontering av inglasningen är Bostadsrättshavaren skyldig att återställa balkongen i det skick den var innan inglasningen gjordes och reparera eventuella skador på huset som uppkommit till följd av inglasningen.

Om Bostadsrättshavaren underlåter att underhålla inglasningen äger Föreningen att antingen nedmontera inglasningen eller också låta utföra underhållet. Kostnaden skall erläggas av Bostadsrättshavaren. Föreningen är skyldig att ha en ansvarsförsäkring som täcker skador som kan uppkomma på grund av inglasningen.  

Avtal

Samtliga Bostadsrättshavare skall vid inglasning av balkong teckna ett avtal med Föreningen rörande bland annat underhållsansvaret för inglasningen.

Avtalet finns att hämta på Föreningens hemsida eller fås efter kontakt med styrelsen.

Avtalet skall sedan skrivas på av Bostadsrättshavare i två exemplar och lämna till styrelsen för föreningen för undertecknande. Efter undertecknande av avtalet får Bostadsrättshavaren tillbaka ett exemplar som skall förvaras tillsammans med övriga handlingar som rör bostadsrätten. 

Övrigt

Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det Bostadsrättshavaren att ombesörja att nytt avtal med motsvarande innehåll upprättas mellan Föreningen och köparen.

Om så ej sker äger bostadsrättsföreningen rätt att nedmontera inglasningen på den säljande Bostadsrättshavarens bekostnad innan avflyttning.  

31 december 2020 Styrelsen för Brf Saltsjö Vy